VEDTÆGTER 
FOR 
NPinvestor.com A/S 
CVR.nr. 26 51 81 99 

Selskabets navn, hjemsted og formål 
§1 
Selskabets navn er NPinvestor.com A/S. 
Dets hjemsted er Københavns Kommune. 
§2 
Selskabets formål er at drive erhvervsmæssig virksomhed, herunder i form af drift og udvikling af teknologi og finansielle løsninger til tradingplatforme og investeringsprodukter.

Selskabets kapital 
§3 
Selskabets kapital er kr. 628.814,50, fordelt på aktier á kr. 0,1.
Kapitalen er fuldt indbetalt. 
Ingen aktier skal have særlige rettigheder. Ingen aktionær skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse. 
Aktierne skal lyde på navn. Der gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed.
Selskabets aktier udstedes gennem værdipapircentralen (VP Securities A/S, CVR-nummer 21599336), som fører Selskabets ejerbog.

Selskabets ledelse 
§4 
Generalforsamlingen har, inden for de af selskabets vedtægter fastsatte grænser den øverste myndighed i alle selskabets anliggender. 
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest fem måneder efter regnskabsårs udløb. 
Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens, direktionens eller en ordinær generalforsamlings beslutning. Ekstraordinær generalforsamling skal desuden indkaldes senest 2 uger efter, at bestyrelsen, direktionen eller en aktionær har forlangt det. 
§5 
Alle generalforsamlinger afholdes i selskabets hjemstedskommune. De indkaldes af direktionen med mindst 14 dages og højst 4 ugers varsel. 
Indkaldelse til generalforsamlingerne sker alene via e-mail til de af aktionærerne til selskabet oplyste e-mailadresser. Tilsvarende gælder al øvrig kommunikation mellem selskabet og aktionærerne. 
Senest 8 dage før generalforsamlingen finder sted, skal dagsorden og de forslag, der agtes fremsat på generalforsamlingen samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende, årsrapport med revisionspåtegning tilstilles enhver noteret aktionær og samtidig fremlægges til eftersyn for aktionærer på selskabets kontor. 
Forslag fra bestyrelse, direktion eller aktionærer til behandling på den ordinære generalforsamling må være indgivet til selskabet senest 2 måneder efter regnskabsårets udløb. 
Over det på generalforsamlingen passerede, indføres en kort beretning i den dertil af direktionen autoriserede forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten. 
§6 
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte: 
  1. Valg af dirigent. 
  2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 
  3. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse. 
  4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport. 
  5. Valg af bestyrelse. 
  6. Valg af revisor. 
  7. Eventuelt. 
§7 
På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på kr. 0,10 én stemme. Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt.
§8 
Alle beslutninger på generalforsamlingen afgøres ved simpel stemmeflerhed. 
Til vedtagelse af beslutninger om ændring af vedtægterne eller om selskabets opløsning kræves, at beslutningen vedtages med mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede indskudskapital, medmindre selskabsloven bestemmer andet. 
§9 
Selskabet ledes af en på generalforsamlingen valgt bestyrelse på 3-5 medlemmer. Bestyrelsen vælges for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen vælger af sin midte selv en formand. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. 
Et bestyrelsesmedlem kan repræsenteres af og stemme i henhold til fuldmagt, udstedet til et andet bestyrelsesmedlem for det enkelte møde. 
Over det passerede fører bestyrelsen en protokol, som skal underskrives af de bestyrelsesmedlemmer, som er til stede på møderne. 
Bestyrelsen kan meddele eneprokura eller kollektiv prokura. 
Bestyrelsen har inden for de ved selskabslovens og selskabets vedtægter fastsatte grænser den overordnede ledelse i alle selskabets forhold. 
Generalforsamlingen har bemyndiget bestyrelsen i perioden 6. december 2016 til 5. december 2017 samt i perioden 14. december 2017 til 31. maj 2018 til at forhøje kapitalen nominelt med op til i alt 128.000 kr. fordelt på 1.280.000 aktier á 0,10 kr., mod indbetaling af min. 11,70 kr. pr. aktie á 0,10 kr. (svarende til min. kurs 11.700), ved udstedelse af nye kapitalandele mod kontant indbetaling, herunder ved rettede kapitalforhøjelser, dvs. ved fravigelse af aktionærernes forholdsmæssige tegningsret. 
§10 
Bestyrelsen skal ansætte en administrerende direktør til at lede den daglige drift og kan yderligere ansætte 1 eller 2 direktører, idet bestyrelsen ligeledes fastsætter vilkårene for direktørernes ansættelse og de nærmere regler for deres kompetence. Direktørerne kan samtidig være medlem af bestyrelsen. 
§11 
Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem, af to bestyrelsesmedlemmer i forening, eller af den samlede bestyrelse. 

Regnskab og revision 
§12 
Selskabets regnskab revideres af en af generalforsamlingen for ét år ad gangen valgt registreret eller statsautoriseret revisor. 
§13 
Selskabets regnskabsår er 1/1 – 31/12 
§14 
Regnskabet opgøres overensstemmende med god regnskabsskik og under foretagelse af påbudte og nødvendige afskrivninger og henlæggelser. 
Som vedtaget på generalforsamling den 14/12 – 2017, med kapitalen justeret som led i bestyrelsens delvise udnyttelse af sin bemyndigelse i § 9, sidste afsnit, den 19. januar 2018.