Sådan tegner du aktier

Meget vigtig oplysning 

Ny udbudsperiode er åben. Investorer i NPinvestors børsnotering skal tegne aktierne igen! Nye investorer kan også tegne aktier. 

Grundet en regnefejl hos emissionsbanken er alle investorers tegninger blevet annulleret. Der trækkes derfor ikke penge hos investorerne. 

Det er grundet regler nødvendigt, at alle investorer tegner deres aktier igen hos Nordnet, i deres egen netbank eller med en tegningsblanket. 

NPinvestor.com A/S' business-case og vilkår for tegningerne er uændrede. 

Afgivelse af tegningsordre og tegningsprocedure

Tegningsordrer kan afgives på 3 måder

1: Nordnet kunder kan tegne direkte via Nordnet AB's danske hjemmeside:
Tegningen via Nordnet AB’s danske hjemmeside (www.nordnet.dk) forudsætter at Investoren er oprettet som kunde hos Nordnet AB, og foregår ved, at den interesserede Investor går ind på Nordnets hjemmeside. Når du er logget ind finder du link til børsnoteringer under "Depot / Corporate Actions" (direkte link)

2: Fysisk ordreafgivelse med ordreblanket 
Investor afgiver sin tegningsordre på den fysiske ordreblanket og sender eller indleverer den til sit eget kontoførende pengeinstitut. Tegningsordren noteres på Udbuddets ordreblanket. 

3: Elektronisk ordreafgivelse via investors netbank (ikke mobilbank!)
 
NB: Man kan ikke tegne aktier via mobilbank. Enten skal man benytte netbank, alternativt kan man udfylde ordreblanketten og sende ind til sin kunderådgiver. 

Vigtigt: Når man tegner aktier elektronisk fra sin netbank, skal man også have et VP-depot (Værdipapir depot) På den fysiske tegningsblanket kan man også nemt bestille VP depotet samtidig med at man tegner aktier. 

Investor afgiver sin tegningsordre, ved at anvende sit eget kontoførende pengeinstituts netbank faciliteter, til at afgive sin tegningsordre elektronisk. Investors eget kontoførende pengeinstitut vil kunne assistere, med at afgive ordren elektronisk. Der kan være forskel på metodikken med elektronisk ordreafgivelse hos forskellige kontoførende pengeinstitutter. Såfremt investors kontoførende pengeinstitut ikke har de nødvendige elektroniske faciliteter til, at kunne afgive købsordrer, anvendes i stedet den fysiske ordreblanket.

Mere information om tegning af aktier
På ordreblanketten angiver investorer enten hvor mange (antal) aktier, de ønsker at tegne eller for hvilket samlet beløb, de ønsker at investere. Herudover har investorer samtidig mulighed for at angive til hvilken maksimal pris, de ønsker at investere, inden for det anførte prisinterval på 14 til 18 DKK pr. Aktie á nominelt 0,10 DKK. Hvis investor ikke angiver til hvilken maksimal pris på ordreblanketten, er det ensbetydende med accept af en maksimal pris på DKK 18 pr. Aktie á DKK 0,10. 

Der skal som minimum tegnes/købes 300 stk. Nye Aktier eller for et beløb svarende til minimum DKK 4.200 pr. VP-Depot nr. 

Der kan anvendes pensionsmidler. 

Ordreblanketten skal leveres til investors eget kontoførende pengeinstitut i løbet af tegningsperioden eller en eventuelt kortere periode, der måtte blive offentliggjort via Nasdaq First North Denmark. 

Ordrer skal afgives for et bestemt antal aktier eller for et bestemt beløb, afrundet til nærmeste kronebeløb. Der kan kun indleveres én ordreblanket for hver VP-konto hhv. en fysisk ordreblanket eller afgives ordre elektronisk via investors netbank. 

For at en ordre er bindende skal den udfyldte og underskrevne ordreblanket leveres til investors eget kontoførende pengeinstitut i så god tid, at det kontoførende pengeinstitut kan behandle og fremsende ordren, således at den modtages af Nordea Danmark senest den 18. december 2017 kl. 23.59 (dansk tid) eller på det eventuelle tidligere tidspunkt, hvor Udbuddet lukkes, hvilket tidligst er den 14. december 2017 kl. 23.59.

Den endelige tildeling af Nye Aktier, finder sted ved fuldtegning før tegningsperiodens udløb eller ved tegningsperiodens udløb. 

Tegningsordre på op til og med DKK 3 mio. 

Ordrer fra investorer om køb eller tegning for beløb til og med DKK 3 mio. skal jf. ovenstående to tegningsmetoder, enten afgives på den fysiske ordreblanket, der er indeholdt i Prospektet eller via elektronisk ordreafgivelse via netbanken, hos investors eget kontoførende pengeinstitut. Tegningsordrer er bindende op til og med DKK 3 mio., og kan ikke ændres eller annulleres. Dog gælder, at hvis der mellem tidspunktet for godkendelsen af Prospektet og den endelige afslutning af Udbuddet til offentligheden, offentliggøres et tillæg til Prospektet, gives investorer, der har tegnet Udbudte Aktier inden offentliggørelse af tillægget, dog ret til, at tilbagekalde tegningen i op til to hverdage efter tillæggets offentliggørelse. 

Tegningsordre på over DKK 3 mio. 

Investorer, som ønsker at afgive ordre på tegning for beløb over DKK 3 mio., kan afgive interessetilkendegivelse på ordreblanketten, indeholdt i Prospektet til Emissionsbanken Nordea Danmark, i løbet af Udbudsperioden. Disse investorer kan i Udbudsperioden løbende ændre eller tilbagekalde deres interessetilkendegivelse, men disse interessetilkendegivelser bliver bindende ordrer ved udløbet af Udbudsperioden.  

Nordnet kunder kan tegne direkte via Nordnet AB’s danske hjemmeside:

Tegningen via Nordnet AB’s danske hjemmeside (www.nordnet.dk) forudsætter at Investoren er oprettet som kunde hos Nordnet AB, og foregår ved, at den interesserede Investor går ind på Nordnets hjemmeside. 

Når du er logget ind finder du link til børsnoteringer under "Depot / Corporate Actions" (direkte link)