Unik investeringsmulighed med globalt vækst- og indtjeningspotentiale

Bliv aktionær i NPinvestor.com A/S – hovedpunkter

Enestående teknologi og produktudbud

 • Komplet egenudviklet teknologi og tradingplatform 
 • Social trading funktioner med ”Copy trading” og ”Algoritme trading”
 • Tilkendegivelse om egen Fondsmæglerlicens reguleret af det Danske Finanstilsyn.
 • Teknologien er i drift med dokumenterede resultater og har siden 2015 gennemført trading-volume på mere end 4 mia. USD via eksterne regulerede 3. parts brokere. 
Forretningsmodel med store vækstmuligheder 

 • Et globalt marked i vækst
 • Disruption af finansindustrien og fordyrende mellemled
 • Bølge af social media og investeringsnetværk udbreder social trading aktiviteter lokalt og globalt 
 • Win-Win belønning for alle involverede partner
 • Solidt springbræt til det danske marked via egen finansportal www.NPinvestor.dk 
Konkurrencedygtigt forretningsgrundlag
og fleksibel organisation


 • Ingen lån eller kassekredit
 • Selskabets digitale fundament består af effektive forretnings-gange, fleksibel organisation og markedsdrevet udvikling
 • Teknologien er udviklet og vedligeholdes og videreudvikles i samarbejde med Erik Damgaard’s selskab New Online System
 • Ledelsen har betydelig erfaring og faglige kvalifikationer inden for digitale forretningsmodeller, finansindustrien, drift og kommercialisering 

Udbuddets hovedpunkter

 • I forbindelse med kapitalforhøjelse i NPinvestor.com A/S og ansøgning om optagelse af selskabets aktier til handel på Nasdaq First North Denmark gennemføres offentligt udbud af op til 1.280.000 styk Aktier á 0,10 DKK, hvoraf der minimum skal tegnes 1.000.000 styk Aktier af nominelt 0,10 DKK
 • De nye aktier udbydes til en pris i intervallet DKK 14 – 18 per aktie á 0,10 DKK i perioden 1. december 2017 Kl. 12.00 til 18. december 2017 kl. 23.59, eller indtil udbuddet lukkes dog tidligst den 14. december 2017 kl. 23.59.
 • I tilfælde af overtegning af de Udbudte Aktier, gælder endvidere en ”Betingede Salgsret” på i alt op til 135.000 styk Eksisterende Aktier á 0,10 DKK.
 • Ved tegning af det maksimale antal aktier med maksimumsprisen pr. aktie, vil markedsværdien af NPinvestor.com A/S være DKK 117.527 mio. 
 • Udbuddet gennemføres alene i Danmark og efter dansk lovgivning. Prospektet er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 811 af 3. juli 2015 om prospekter ved offentlige udbud mellem 1.000.000 euro og 5.000.000 euro af visse værdipapirer.
 • Selskabets Certified Advisor er CDI Global ApS.
 • Tegningsordrer fra investorer sker ved indlevering af ordreblanketten til investors pengeinstitut eller ved elektronisk tegning i investors egen netbank.
 • Nordea Bank er emissionsbank
 • ISIN-kode: DK0060827269
 • SYMBOL: NPINV
 • Formålet med Udbuddet er kapitaltilførsel for at accelerere den kommercielle udvikling og ekspansion i Norden samt efterleve det påkrævede kapitalgrundlag for at drive fondsmæglervirksomhed. 

Forventet tidsplan for Udbuddet

TekstDatoTid
Udbudsperioden begynder
1. december 2017kl. 12.00
Udbudsperioden udløber
18. december 2017kl. 23.59
Offentligørelse af meddelelse om gennemførelse og resultat af Udbuddet, kursfastsættelse og antal tegnede aktier
20. december 2017-
Første handelsdag for selskabets Eksisterende Aktier med ISIN-kode DK0060827269 og symbolet ”NPINV”
20. december 2017kl. 09.00
Betaling og afvikling af handler
22. december 2017-
Kapitalforhøjelse af Nye Aktier i Erhvervsstyrelsen
22. december 2017-
Nye Aktier forventes optaget til handel på Nasdaq First North Denmark
27. december 2017-
Udbudsperioden kan lukkes før tid, dog tidligst den 14. december 2017 kl. 23.59. I tilfælde af, at Udbuddet lukkes før udløb af Udbudsperioden, kan registrering, levering og første handelsdag blive fremrykket tilsvarende.
Vigtig information om Udbuddet 
Udlevering af Prospektet kan være begrænset ved lov i visse andre lande end Danmark. Endvidere kan de Udbudte Aktier efter fremmed lands ret være omfattet af overdragelses- og videresalgsbegrænsninger. Alle, der kommer i besiddelse af dette Prospekt, opfordres til selv at indhente oplysninger om og iagttage sådanne eventuelle begrænsninger. Investorer bør undersøge den lovgivning, som vil være relevant forud for en eventuel erhvervelse af de Udbudte Aktier i NPinvestor.com A/S. 

Dette Prospekt, der alene er udarbejdet på dansk, indeholder udtalelser og estimater om forventninger til fremtidige forhold samt om den fremtidige udvikling i NPinvestor. Sådanne udtalelser og estimater om forventninger til fremtidige forhold omfatter kendte og ukendte risici og usikkerheder og er baseret på en række forudsætninger, som kan vise sig ikke at holde, eller som kan ændre sig. Selskabets faktiske fremtidige omsætninger og resultater m.v. kan således afvige væsentligt fra de forventninger og estimater, som er indeholdt i dette Prospekt. 

Potentielle investorer anmodes om nøje at undersøge og vurdere risici, juridiske og skattemæssige forhold, inden beslutning om tegning af aktier foretages. Enhver væsentlig ny omstændighed, materiel fejl eller ukorrekthed i forbindelse med oplysningerne i Prospektet, der kan påvirke vurderingen af værdipapirerne, og som indtræder eller konstateres mellem tidspunktet for Finanstilsynets godkendelse af Prospektet og den endelige afslutning af Udbuddet, vil blive angivet i et tillæg til Prospektet. Bortset fra eventuelle Prospekttillæg, som NPinvestor efter dansk ret er forpligtet til at offentliggøre, agter NPinvestor ikke og påtager sig ikke nogen forpligtelse til at opdatere de fremadrettede udsagn i dette Prospekt efter Prospektdatoen. 

Prospektet er ikke et tilbud, anbefaling eller en opfordring fra Selskabet til køb af de Udbudte Aktier, idet de pågældende investorer selv må vurdere, om oplysningerne i Prospektet er relevante, og en eventuel tegning af de Udbudte Aktier skal baseres på de undersøgelser, som de pågældende investorer selv finder nødvendige. 

Nasdaq First North Denmark er en alternativ markedsplads, som drives af børserne, der indgår i Nasdaq koncernen. Selskaber på Nasdaq First North Denmark er ikke underlagt de samme regler, som selskaber optaget til handel på det regulerede hovedmarked (Main Market). I stedet er de underlagt et mindre omfattende regelsæt, der er tilpasset mindre vækstselskaber. En investering i et selskab, som handles på Nasdaq First North Denmark, kan derfor være mere risikabel end en investering i et selskab optaget til handel på Main Market. Alle selskaber med aktier optaget til handel på Nasdaq First North Denmark har en Certified Adviser, som overvåger, at regelsættet efterleves. Det er Nasdaq Copenhagen A/S, der godkender Selskabets ansøgning om optagelse til handel på Nasdaq First North Denmark. 

Prospektet indeholder historiske og fremtidsorienterede informationer om markedet, der kan stamme fra tredjemand, hvilket er kildeangivet. Oplysninger fra undersøgelser, udtalelser, artikler, rapporter m.v. er korrekt gengivet, og der er efter NPinvestors overbevisning ikke udeladt fakta, som kan medføre, at de i Prospektet gengivne oplysninger er unøjagtige eller vildledende. NPinvestor har ikke valideret rigtigheden af data, som de angivne kilder baserer sig på, og påtager sig derfor intet ansvar for rigtigheden heraf. Prospektet skal læses under hensyntagen hertil. 

Prospektet må ikke distribueres til eller på anden måde gøres tilgængeligt uden for Danmark, og de Udbudte Aktier må ikke, direkte eller indirekte, udbydes eller sælges i nogen andre jurisdiktioner uden for Danmark, medmindre en sådan distribution, et sådant udbud, et sådant salg eller en sådan udnyttelse er tilladt i henhold til gældende lovgivning i den pågældende jurisdiktion uden yderligere tiltag, registreringer eller handlinger fra NPinvestors side, og NPinvestor har modtaget tilfredsstillende dokumentation herfor.