Statutes

 

VEDTÆGTER 
FOR 
NPinvestor.com A/S 
CVR.nr. 26 51 81 99 

 

Selskabets navn, hjemsted og formål 

§1 

Selskabets navn er NPinvestor.com A/S. 

Dets hjemsted er Københavns Kommune. 

§2 

Selskabets formål er at drive erhvervsmæssig virksomhed, herunder i form af drift og udvikling af teknologi og finansielle løsninger til tradingplatforme og investeringsprodukter.

 

Selskabets kapital 

§3 

Selskabets kapital er kr. 628.814,50, fordelt på aktier á kr. 0,1. 

Kapitalen er fuldt indbetalt. 

Ingen aktier skal have særlige rettigheder. Ingen aktionær skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse.

Aktierne skal lyde på navn. Der gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed. 

Selskabets aktier udstedes gennem en værdipapircentral (VP Securities A/S, CVR-nummer 21599336), som fører Selskabets ejerbog

 

Selskabets ledelse 

§4 

Generalforsamlingen har, inden for de af selskabets vedtægter fastsatte grænser den øverste myndighed i alle selskabets anliggender. 

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest fem måneder efter regnskabsårets udløb. 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens, direktionens eller en ordinær generalforsamlings
beslutning.

Ekstraordinær generalforsamling skal desuden indkaldes senest 2 uger efter, at bestyrelsen, direktionen eller en aktionær, der ejer mindst 5 % af selskabets kapital har forlangt det. 

§5 

Alle generalforsamlinger afholdes i selskabets hjemstedskommune. De indkaldes af direktionen med mindst 14 dages og højst 4 ugers varsel. 

Indkaldelse til generalforsamlingerne sker via selskabets hjemmeside. Indkaldelse skal dog ske skriftligt via e-mail til aktionærer, som har oplyst selskabet en e-mail adresse.

Al øvrig kommunikation mellem selskabet og aktionærerne foregår tillige under anvendelse af elektronisk kommunikation, herunder ved anvendelse af e-mails, opdateringer af selskabets hjemmeside og udsendelse af selskabsmeddelelser. Der stilles ingen særlige krav til it-systemer eller fremgangsmåde, hvorfor samtlige oplysninger vedrørende elektronisk kommunikation fremgår af denne § 5. Det er aktionærens ansvar at sikre, at selskabet er i besiddelse af en korrekt og virksom e-mail adresse.

Senest 14 dage før generalforsamlingen finder sted, skal dagsorden og de forslag, der agtes fremsat på generalforsamlingen samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende, årsrapport med revisionspåtegning gøres tilgængelig på selskabets hjemmeside.

Forslag fra bestyrelse, direktion eller aktionærer til behandling på den ordinære generalforsamling må være indgivet til selskabet senest 6 uger forinden afholdelsen af generalforsamlingen

Over det på generalforsamlingen passerede, indføres en kort beretning i den dertil af direktionen autoriserede forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten. 

§6 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte: 

  1. Valg af dirigent. 
  2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 
  3. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse. 
  4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport. 
  5. Valg af bestyrelse. 
  6. Valg af revisor. 
  7. Eventuelt. 

§7 

På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på kr. 0,10 én stemme. Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt.

§8 

Alle beslutninger på generalforsamlingen afgøres ved simpel stemmeflerhed. 

Til vedtagelse af beslutninger om ændring af vedtægterne eller om selskabets opløsning kræves, at beslutningen vedtages med mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede indskudskapital, medmindre selskabsloven bestemmer andet. 

§9 

Selskabet ledes af en på generalforsamlingen valgt bestyrelse på 3-5 medlemmer. Bestyrelsen vælges for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen vælger af sin midte selv en formand. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. 

Et bestyrelsesmedlem kan repræsenteres af og stemme i henhold til fuldmagt, udstedet til et andet bestyrelsesmedlem for det enkelte møde. 

Over det passerede fører bestyrelsen en protokol, som skal underskrives af de bestyrelsesmedlemmer, som er til stede på møderne. 

Bestyrelsen kan meddele eneprokura eller kollektiv prokura. 

Bestyrelsen har inden for de ved selskabslovens og selskabets vedtægter fastsatte grænser den overordnede ledelse i alle selskabets forhold

§9A

Bestyrelsen er bemyndiget til at forhøje selskabskapitalen ved udstedelse af 2.000.000 nye aktier á 0,10 kr. i én eller flere udstedelser med fortegningsret for selskabets aktionærer, jf. dog stk. 3. Forhøjelse kan ske ved kontant indbetaling eller ved indskud af andre værdier end kontanter.

Bemyndigelsen gælder i perioden frem til og med den 27. marts 2023.

Stk. 2.
Bestyrelsen er bemyndiget til at forhøje selskabskapitalen ved udstedelse af 2.000.000 nye aktier á 0,10 kr. i én eller flere udstedelser uden fortegningsret for selskabets aktionærer, jf. dog stk. 3. Forhøjelse kan ske ved kontant indbetaling eller ved indskud af andre værdier end kontanter. Bemyndigelsen gælder i perioden frem til og med den 27. marts 2023.

Stk. 3
Bestyrelsens bemyndigelse efter stk. 1 og 2 kan til sammen maksimalt udnyttes ved udstedelse af 2.000.000 nye aktier á 0,10 kr.

Stk. 4
For kapitalforhøjelser vedtaget i medfør af § 9 A, stk. 1 og 2, skal gælde, at de nye aktier skal tegnes ved fuldstændig indbetaling, at de nye aktier skal være omsætningspapirer og udstedes som navneaktier, og at der med hensyn til indløselighed og omsættelighed skal gælde de samme regler, der gælder for de øvrige aktier.

§9B

Bestyrelsen er i perioden til og med 27. marts 2023 bemyndiget til ad én eller flere omgange at udstede  tegningsoptioner til selskabets ledelse og ansatte til tegning af indtil i alt 300.000 nye aktier á 0,10 kr. ved kontant indbetaling til en kurs og på vilkår fastsat af selskabets bestyrelse.

Indehaverne af tegningsoptionerne skal have fortegningsret til de aktier, der tegnes på grundlag af de udstedte tegningsoptioner, således at fortegningsret til tegningsoptioner og nye aktier for selskabets eksisterende aktionærer fraviges.

Som en konsekvens af udnyttelse af tildelte tegningsoptioner bemyndiges bestyrelsen i perioden til og med 27. marts 2023 til at forhøje selskabskapitalen ved bestyrelsens bestemmelse ad én eller flere gange med i alt 300.000 nye aktier á 0,10 kr., ved kontant indbetaling til en kurs og på øvrige vilkår fastsat af selskabets bestyrelse og uden fortegningsret for eksisterende aktionærer.

For de nye aktier, som måtte blive tegnet på baggrund af ovennævnte tegningsoptioner, skal gælde, at de tegnes ved fuldstændig indbetaling, at de skal være omsætningspapirer og udstedes som navneaktier, og at der med hensyn til indløselighed og omsættelighed skal gælde de samme regler, der gælder for de øvrige aktier.

Bestyrelsen kan efter de til enhver tid gældende regler genanvende eller genudstede eventuelle bortfaldne ikke udnyttede tegningsoptioner, forudsat at genanvendelsen eller genudstedelsen finder sted inden for de vilkår og tidsmæssige begrænsninger, der fremgår af denne bemyndigelse. Ved genanvendelse forstås bestyrelsens adgang til at lade en anden aftalepart indtræde i en allerede bestående aftale om tegningsoptioner. Ved genudstedelse forstås bestyrelsens mulighed for inden for samme bemyndigelse at genudstede nye tegningsoptioner, hvis allerede udstedte tegningsoptioner er bortfaldet.

§10 

Bestyrelsen skal ansætte en administrerende direktør til at lede den daglige drift og kan yderligere ansætte 1 eller 2 direktører, idet bestyrelsen ligeledes fastsætter vilkårene for direktørernes ansættelse og de nærmere regler for deres kompetence. Direktørerne kan samtidig være medlem af bestyrelsen.

§11 

Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem, af to bestyrelsesmedlemmer i forening, eller af den samlede bestyrelse. 

 

Regnskab og revision 

§12 

Selskabets regnskab revideres af en af generalforsamlingen for ét år ad gangen valgt registreret eller statsautoriseret revisor. 

§13 

Selskabets regnskabsår er 1/1 – 31/12 

§14 

Regnskabet opgøres overensstemmende med god regnskabsskik og under foretagelse af påbudte og nødvendige afskrivninger og henlæggelser. 

Som vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 28. marts 2018.