Vederlag til ledelsen i NPinvestor.com A/S og koncernen

For nærværende erlægges der honorar til bestyrelserne i de selskaber som indgår i koncernen henholdsvis NPinvestor.com A/S, NPinvestor Fondsmæglerselskab A/S, NPINVESTOR A/S og MDI GROUP A/S.

Bestyrelsesmedlemmer, som ikke har tilknytning som ansat eller ikke er aktionær med ejerskab på mere end 5% af Selskabet, modtager et fast honorar. 

Hverken bestyrelse, direktion, eller medarbejdere i NPinvestor.com A/S, NPINVESTOR A/S eller MDI GROUP A/S deltager i incitamentsprogrammer, warrants eller lignende. Direktion og ledende medarbejdere i NPinvestor Fondsmæglerselskab A/S deltager i et 3 årigt aktieoptionsprogram. 

Medlemmer af bestyrelsen og direktion ved Erik Damgaard og Jan F. Andersen er aktionærer i NPinvestor. 

Direktionens aflønning er baseret på en fast løn samt bonus relateret til NPinvestors og  NPinvestor Fondmæglerselskab A/S’ resultater baseret på markedskonforme vilkår. Uafhængigt bestyrelsesmedlem Christoffer Coldings og Remonda Z. Kirketerp-Møllers honorarer, vil afspejle omfanget af bestyrelsens arbejde og de nødvendige kompetencer som hvervet og ansvaret påkræver.