Vederlag til ledelsen i NPinvestor.com A/S og koncernen

For nærværende erlægges der ikke honorar til nogen bestyrelser i de selskaber som indgår i koncernen hhv. NPinvestor.com A/S, NPINVESTOR A/S og MDI GROUP A/S. Bestyrelsesmedlemmer som ikke har tilknytning som ansat eller ikke er aktionær med ejerskab på mere end 5% af Selskabet, vil fremadrettet modtage et fast grundhonorar. Selskabet har ikke indgået aftaler med bestyrelsesmedlemmer eller direktion om særskilt vederlag, i forbindelse med Udbuddet i NPinvestor. 

Hverken bestyrelse, direktion, eller medarbejdere i NPinvestor, deltager i incitamentsprogrammer, warrants eller lignende. Medlemmer af bestyrelsen og direktion ved Erik Damgaard og Jan F. Andersen er aktionærer i NPinvestor. 

Direktionens aflønning er baseret på en fast løn samt bonus relateret til NPinvestors og herunder det påtænkte fondsmæglerselskab NPinvestor Fondmæglerselskab A/S’ resultater baseret på markedskonforme vilkår. Der er ikke aktuelle aktieordninger tilknyttet til stillingen. Uafhængigt bestyrelsesmedlem Christoffer Coldings honorar, vil afspejle omfanget af bestyrelsens arbejde og de nødvendige kompetencer som hvervet og ansvaret påkræver.